Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Miejscowość, data

Imię i nazwisko Konsumenta:

 

Adres konsumenta:

 

Adresat:

STONART Świątek Sp. j.

ul. Krasińskiego 41A

01-755 Warszawa

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

Data zawarcia umowy:

Data odbioru:

 

Podpis konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)